Jaunumi

Informatīvs paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu- Hidroloģiskā režīma atjaunošanu dabas liegumā “Baltezera purvs”

Pievienots: 02.12.2019

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta  2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Liepājas reģionālās vides pārvalde informē, ka ir saņemts ieniegums ietekmes uz vidi    sākotnējam izvērtējumam:

Paredzētās darbības iesnieguma

iesniegšanas datums

 2019.gada 22.novembris un 28.novembrī iesniegtā papildu informācija

Paredzētā darbība

Hidroloģiskā režīma atjaunošanu dabas liegumā “Baltezera purvs”

Iesniedzējs

Latvijas universitāte reģ. Nr.90000076669

Paredzētās darbības norises

vietas adrese

 Nekustamais  īpašums „Valsts mežs Brocēni” zemes vienība ar kadastra  apzīmējumu Nr. 84250050146

Atrašanās īpaši aizsargājamā

 dabas teritorijā

Atrodas                                                         

Atrašanās Baltijas jūras

krasta kāpu aizsargjoslā

Neatrodas

Atrašanās virszemes

ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas

Informācija par paredzēto

darbību

Lai atjaunotu un saglabātu pārejas purva biotopu degradētajā platībā, aizsprostu būvi veiks uz meliorācijas grāvjiem purva perifērijā dabas lieguma rietumu pusē. Tādejādi stabilizēsies hidroloģiskais režīms pārejas purvā un tam piegulošajos purvainajos mežos, bet netiks ietekmēts Baltezera ūdens līmenis, kur izmaiņas ir nevēlamas ezera augu sabiedrību saglabāšanai. Ceļoties ūdens līmenim, sagaidāma aizsprostoto grāvju tuvumā augošo koku kalšana, kuru saknes nespēs pielāgoties jaunajiem apstākļiem, tādēļ paredzēta to izciršana pirms aizsprostu ierīkošanas. Koku izciršana papildus veicinās hidroloģiskā režīma atjaunošanos, jo samazināsies evapotranspirācija caur koku lapotni.

 

 

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Liepājas reģionālajā vides pārvaldē Jaunā ostmala 2a, Liepājā, LV-3401, elektroniski  liepaja@vvd.gov.lv