Jaunumi

Noslēdzas Covid-19 dēļ valstī izsludinātā ārkārtējā situācija, taču paliek spēkā ierobežojumi kas jāievēro arī pēc ārkārtējās situācijas beigām

Lai gan situācija ar vīrusa izplatību Latvijā ir stabila un līdz ar ārkārtējās situācijas beigām ir iespējams mazināt dažus no piesardzības pasākumiem, aizvien vēl ir jāievēro vairāki nosacījumi. Tas ir būtiski, lai saslimšana ar Covid-19 nepieaugtu un arī turpmākajos mēnešos būtu iespējams mazināt ierobežojumus. Tāpat ļoti būtiski ir katram pašam izvērtēt riskus un spēt uzņemties atbildību par savu un līdzcilvēku veselību. Pamatprincipi ir nemainīgi – visur, kur ir iespējams, ievēro 2 metru distanci, mazgā rokas, paliec mājās, ja esi saslimis un seko līdzi informatīvajām norādēm, piemēram, sabiedriskās vietās, kā arī izpildi konkrētā pakalpojuma sniedzēja vai pasākuma organizētāja norādījumus. Distances ievērošana, īpaši starp savstarpēji svešiem cilvēkiem, joprojām ir izšķiroša, lai mazinātu vīrusa izplatību, vienlaikus ir vairākas situācijas, kad ir pieļaujams to tik strikti neievērot, piemēram, veicot darba pienākumus, bērnudārzos un nometnēs, kā arī sporta, dejošanas un aktiermākslu nodarbībās. Šajās situācijās cilvēki ir savstarpēji pazīstami un epidemiologi varēs apzināt kontaktpersonas, ja kāds saslims. Savukārt sabiedriskajā transportā, kur bieži nav iespējams ievērot starp cilvēkiem 2 metru distanci, joprojām ir jālieto mutes un deguna aizsegs. No 10. jūnija atļauts arī vienkopus pulcēties lielākam cilvēku skaitam – iekštelpās līdz 100 cilvēkiem, bet ārā līdz 300 cilvēkiem, ievērojot divu metru distanci starp personām. Šie nosacījumi attiecas uz pakalpojumu sniegšanas un publisku pasākumu norišu vietām. Tas nozīmē, ka privātam pasākumam privātā teritorijā, piemēram, savās mājās vai dārzā, šādu nosacījumu nav. Tomēr cilvēkiem pašiem ir jāuzņemas atbildība par privātu pasākumu un jārespektē piesardzības pasākumus. Minētie cilvēku skaita ierobežojumi neattiecas arī uz vietām, kur ir aktīva cilvēku plūsma, piemēram. tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietām, muzejiem, izstādēm un dabas takām, ja šajās vietās netiek rīkots pasākums. Šajās vietās cilvēki ilgstoši neuzkavējas uz vietas, tādēļ nav iespējams noteikt tajās esošo cilvēku skaitu, bet šīm vietām ir atsevišķi specifiski nosacījumi, piemēram, jābūt nodrošinātiem 4m2 uz vienu cilvēku. Ja epidemioloģiskā situācija atļaus, plānots, ka no 1. jūlija iekštelpās, kuru platība ir virs 1000m2, varēs pulcēties līdz 500 cilvēki, bet ne vairāk kā 50% no telpas kapacitātes un nodrošinot 4m2 uz vienu cilvēku. Tas nozīmē, ka telpu īpašniekiem būs jāaprēķina, cik cilvēkiem ir droši atrasties konkrētajā vietā. Pasākumos ārā varētu pulcēties līdz pat 1000 cilvēkiem. Savukārt, no 1. augusta iekštelpās, kuru platība ir līdz 1000m2, drīkstētu pulcēties līdz 250 cilvēkiem. Papildu nosacījumi ir sabiedriskās ēdināšanas vietām – starp galdiņiem ir jānodrošina 2 metru distance. Līdz 1.jūlijam pagaidām ir noteikts, ka iekštelpās pie galdiņa drīkst sēdēt 4 cilvēki, bet ārā, piemēram, uz terases, pie galdiņa - 8 cilvēki. Tāpat kā līdz šim kultūras, sporta, izklaides un reliģiskās darbības vietas darbu uzsāks ne agrāk kā plkst. 6.30 un beigs ne vēlāk kā plkst. 24.00. Izņēmums ir brīvdabas kino un sabiedriskās ēdināšanas vietas, kas drīkstēs darboties līdz plkst. 2.00 naktī. Valdība arī lēma, ka bērnu nometnēs drīkstēs būt 30 bērni, savukārt pieauguši neformālās izglītības pasākumos vienā grupā varēs būt 50 cilvēki. Īpaši nosacījumi ir arī sporta treniņos – vienā treniņgrupā drīkst būt ne vairāk kā 30 cilvēki, ieskaitot treneri. Līdz 31. jūlijam sporta pasākumiem iekštelpās, kur kopējā publisko telpu platība ir mazāka kā 1000 m2, ir jānotiek bez skatītājiem. Attiecībā uz ceļojumiem, Veselības ministrija aicina rūpīgi izvērtēt to nepieciešamību. Jārēķinās, ka ārzemēs pastāv ne tikai lielāks risks inficēties ar Covid-19, bet arī nonākt karantīnā, kas būs jāievēro valstī, kur tobrīd atradīsies. Vienlaikus jāņem vērā, ka šobrīd ES ārējā robeža nav atvērta ceļojumiem, tādēļ nenotiek ceļojumi uz trešajām valstīm.  Nenotiek arī ceļojumi uz ES un EEZ valstīm, kas SPKC mājas lapā ir publicētas kā valstis ar augstu risku sabiedrības veselībai (14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 25), bet, ieceļojot Latvijā no valsts, kur 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 15, būs jāievēro pašizolācija 14 dienas, kopš izbraukšanas no minētās valsts. Ar visiem nosacījumiem, kas turpmāk jāievēro gan uzņēmējiem, gan ikvienam Latvijas iedzīvotājam, var iepazīties šodien, 9. jūnijā, valdības apstiprinātajos MK noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Anna Strapcāne VM Komunikācijas speciāliste tālrunis: 67876106; 20388356 e-pasts: anna.strapcane@vm.gov.lv

10.06.2020

Brocēnu novada pašvaldība veic tirgus izpēti “Ziedu, ziedu kompozīciju un telpaugu piegāde”

Brocēnu novada pašvaldība veic tirgus izpēti un uzaicina Jūs iesniegt piedāvājumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai un finanšu piedāvājumam (1.pielikumā).    1. Pasūtītājs: Brocēnu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000024417 Lielcieceres iela 3, Brocēni Konts: LV04HABA0551024551712 2. Kontaktinformācija: 2.1. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Krišjānis Valters – tālr.26338243 3. Iepirkuma priekšmets un apjoms: 3.1. Ziedu, ziedu kompozīciju un telpaugu piegāde; 4. Līguma darbības laiks: 4.1.12 (divpadsmit) mēneši vai kamēr līguma summa sasniedz 10 000 EUR bez PVN, atkarībā, kurš nosacījums iestājas pirmais; 5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: 5.1. Pretendentam piedāvājums ir jāiesniedz Brocēnu novada pašvaldībā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, līdz 2020. gada 25. jūnijam plkst. 16:00 vai jāiesūta elektroniski uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv. Sūtot elektroniski, piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.  5.2. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc 5.1. minētā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam neatvērti. 6. Piedāvājuma derīguma termiņš: 6.1. Pretendenta piedāvājums ir derīgs līdz līguma noslēgšanas brīdim. 7. Norēķinu kārtība: 7.1. Norēķins par saņemtajām precēm tiks veikts vienu reizi mēnesī, pamatojoties uz abpusēji parakstītu preču pavadzīmi – rēķinu; 8. Iesniedzamie dokumenti: 8.1. Rakstisks pieteikums tirgus izpētei, uz kura jānorāda – pretendenta pilns nosaukums, juridiskā un faktiskā adrese, reģ. nr., tālruņa nr., bankas rekvizīti (nosaukums, kods, konta numurs); pretendenta uzņēmuma vadītāja un personas, kas pārstāvēs pretendentu iepirkumā, vārds, uzvārds; 8.2. Tehniskās specifikācijas un finanšu piedāvājuma veidlapa - pielikums Nr.1; 9. Piedāvājuma cena: 9.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam EUR bez PVN; 10. Uzvarētāja noteikšana: 10.1. Uzvarētāju nosaka, vērtējot pēc zemākas piedāvātās cenas EUR bez PVN; 11. Iepirkuma līgums: 11.1. Pamatojoties uz komisijas lēmumu, pasūtītājs nosūta pretendentam uzaicinājumu noslēgt iepirkuma līgumu; 11.2. Ja pretendents, kurš tirgus izpētē ir piedāvājis zemāko cenu, atsakās noslēgt līgumu, uzaicinājumu saņem nākamais pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (.doc)

09.06.2020

Brocēnu novada pašvaldība turpina sniegt atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanā visiem Brocēnu novadā deklarētajiem izglītojamajiem

Brocēnu novada pašvaldība turpina sniegt atbalstu visiem Brocēnu novadā deklarētajiem izglītojamajiem (1. - 4. klašu audzēkņiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, 5 - 6 gadīgajiem audzēkņiem un 1. - 12. klases skolēniem) 21. maijā Brocēnu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika izskatīti un apstiprināti  trīs lēmumu projekti: 1. Par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienu izlietojumu ārkārtējās situācijas laikā No valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām sniegs atbalstu ēdināšanai 1. - 4. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 23. martu un līdz 29. maijam deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuriem ir piešķirts trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes statuss, vai kuri ir no daudzbērnu ģimenēm, izsniedzot katram izglītojamajam pārtikas paku 28, 73 euro  (divdesmit astoņi euro un 73 euro centi),  kas dienā ir 2,21 euro (divi euro un 21 euro cents), par laika periodu no 2020. gada 13. maija līdz 31. maijam.  2. Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu 5 - 6 gadīgajiem izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā  Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ar 2020. gada 13. maiju nodrošina obligātās apmācības 5-6 gadīgajiem izglītojamajiem gan klātienē, gan attālināti pēc vecāku (aizbildņu) izvēles. Brocēnu novada pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanu tikai pirmsskolas izglītības iestādēs “Mūsmājas” un “Varavīksne”. Tāpēc no pašvaldības budžeta līdzekļiem turpmāk sniegs atbalstu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestāžu “Mūsmājas”, “Varavīksne”, kā arī citu novadu pirmsskolas izglītības iestāžu 5 - 6 gadīgajiem izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 16. martu un līdz 29. maijam  deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā, 1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu, kad izglītojamais nav apmeklējis izglītības iestādi laika periodā no 2020. gada 13. maija līdz 29. maijam.  Pirmskolas izglītības iestādes “Vālodzīte”, Gaiķu pamatskolas, Remtes pamatskolas 5-6 gadīgajiem izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 16. martu un līdz 29. maijam  deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā, sniegs atbalstu ēdināšanai 1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru mācību procesa dienu gan klātienē, gan attālināti no 2020. gada 13. maija līdz 2020. gada 29. maijam.  Iesniegums atkārtoti nav jāsniedz, ja tāds jau ir iesniegts par laika periodu no 2020. gada 16. marta līdz 12. maijam. Par izglītojamo, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi citā novadā, jāiesniedz izziņa par apmeklētību no 2020. gada 16. marta līdz 29. maijam.  3. Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu vispārējās izglītības iestāžu 1. - 12. klašu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā  No pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks sniegts atbalsts ēdināšanai 1.-12. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 23. martu līdz  29. maijam deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā,  1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu par laika periodu no 2020. gada 13. maija līdz 29. maijam katram izglītojamajam, kas kopsummā ir 13,00 euro (trīspadsmit euro).  Iesniegums atkārtoti nav jāsniedz, ja tāds jau ir iesniegts par laika periodu no 2020. gada 23. marta līdz 12. maijam. Atbalsts neattiecas uz 1.- 4. klašu izglītojamajiem, kuri ir no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kas saņem valsts budžeta dotācijas atbalstu ēdināšanai. Par atbalstiem ēdināšanai, kas pieņemti ārkārtējās situācijas laikā skatīt: šeit Brocēnu novada pašvaldības lēmumi par atbalstiem ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā skatīt: šeit Atgādinām, ka iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības pagastu pārvaldēs vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu:pasts@broceni.lv līdz 2020. gada 10. jūnijam.

04.06.2020