Jaunumi

Par nekustamā īpašuma pirmo izsoli

PAZIŅOJUMS Ar Saldus rajona tiesas 2016. gada 1.jūnija spriedumu civillietā Nr. C34047216 ir pasludināts AS ‘’BETANOL’’ (Reģ. Nr: 48503013355) maksātnespējas process un par administratoru ir iecelta sertificēta administratore Evija Novicāne, sertifikāta Nr. 00530 prakses vietas adrese: Elizabetes iela 63-7, Rīga, LV-1050. Atbilstošs ieraksts maksātnespējas reģistrā veikts 2016. gada 3. jūnijā.  Ņemot vērā Kurzemes apgabaltiesas 2017. gada 2. marta lēmumu civillietā Nr. C34047216, ar šo paziņoju, ka tiek rīkota AS ‘’BETANOL’’ piederošā nekustamā īpašuma pirmā izsole. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums ‘’Pēķi’’, Brocēni, Brocēnu novads, kadastra numurs 84050010038, reģistrēts Saldus rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Brocēnu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000433532. Nekustamā īpašuma sastāvs- zemes gabals ar platību 12,95 ha (kadastra apzīmējums 84050010038). Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena ir 31 400,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis četri simti euro, 00 centi). Izsoles solis noteikts 700,00 EUR (Septiņi simti euro, 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sākas 2017. gada 12. aprīlī plkst. 13:00. Izsole tiks slēgta 2017. gada 12. maijā plkst. 13:00.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 115. panta trešo daļu ‘’Civilprocesa likumā noteiktās tiesu izpildītāja darbības saistībā ar parādnieka mantas izsoli veic administrators.’’ Ar cieņu,  AS ‘’BETANOL’’ administratore

06.04.2017

Sākas darba devēju pieteikšanās dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanā

Darba devēju pieteikšanās notiek no 2017.gada 27. marta līdz 19. aprīlim. “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” norisināsies no 2017.gada 1. jūnija līdz 31. augustam.   Pasākuma mērķis: veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī – 380 eiro pirms nodokļu nomaksas. Finanšu atbalsts darba devējiem pasākuma īstenošanai: 1.     dotācija skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas; 2.     dotācija darba vadītāja darba apmaksai vienas desmitās daļas no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par 1 skolēna darba vadīšanu; 3.     apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm; 4.     apdrošināšana skolēniem pret nelaimes gadījumiem darba vietās. Pasākuma īstenošanai var pieteikties darba devēji, kas atbilst šādām prasībām: 1.     ir reģistrēti saskaņā ar attiecīgo saimniecisko, profesionālo vai cita rakstura darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām; 2.     var nodrošināt vismaz 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas skolēna atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku; 3.     var nodrošināt skolēnam darbu, kas nav saistīts ar paaugstinātu risku skolēna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai; 4.     var nodrošināt kvalificētu darba vadītāju (1 darba vadītājs vada darbu vienlaicīgi ne vairāk kā 10 skolēniem); 5.     var nodrošināt skolēnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā; 6.     var nodrošināt skolēnam vecumā no 18 līdz 20 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā; 7.     atbilst “Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikuma”prasībām. Darba devējs var pieteikties, iesniedzot pieteikumu pasākumam tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš plāno izveidot darba vietu skolēnam: 1) elektroniski, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu; 2) klātienē NVA filiālē.   Informācija no http://www.nva.gov.lv

06.04.2017

Dabas lieguma „Baltezera purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme

Šā gada 21.aprīlī plkst. 11:00 Brocēnu novada pašvaldībā, Brocēnos, Lielcieceres ielā 3, notiks dabas lieguma „Baltezera purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme. Plānu izstrādā Latvijas Universitāte, adrese: Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, Kandavas iela 2, Rīga LV 1083. Plāns tiek izstrādāts Eiropas Komisijas LIFE projekta LIFE15 CCM/DE/000138 – “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas Zemienē” ietvaros. Dabas liegums atrodas Brocēnu novada Brocēnu lauku teritorijā, platība 228 ha. Dibināts 2004. gadā Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā biotopa „Pārejas purvi un slīkšņas” aizsardzībai. Viena no Kurzemē nedaudzajām gludsporu ezerenes atradnēm un reta biotopa – „Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām” vieta. Viena no retajām mušu ofrīdas atradnēm Latvijā un vienīgā trejziedu madaras atradne Kurzemē. Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti par dabas lieguma „Baltezera purvs” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē. Aicināti visi interesenti! Gundega Freimane, EK LIFE projekta "Peat Restore" koordinatore DL „Baltezera purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja

03.04.2017

Brocēnu novada pedagogi tiekas konferencē “Ceļā uz kompetenču pieeju mācību procesā”

 Kā jau katru pavasari, arī šoreiz martā, 95 Brocēnu novada pedagogi tikās kopīgā konferencē, lai pārrunātu gaidāmās reformas izglītībā un mācītos no citu kolēģu pieredzes.  Konferenci atklāja personāla vadības konsultants Uldis Pāvuls. Viņa vadībā uzdevām jautājumu paši sev – „Vai tas, ko mēs darām, ir tas, kas mums ir vajadzīgs? Kāds pārmaiņu veids mums katram ir piemērots? Kādā domāšanas režīmā mēs atrodamies dažādās dzīves situācijās? Un visbeidzot – kā sagatavot sevi pārmaiņām?”  Par nodarbību var teikt – atraktīvi, brīžiem izaicinoši, iedrošinoši.   Dienas otrajā pusē strādājām profesionālajās grupās. Nodarbību “Kā veidot starpdisciplināras mācību stundas?” vadīja Liepājas 5. vidusskolas skolotāji J. Birzniece un A. Timermanis. Kolēģi aicināja ikdienas darbā akcentus likt uz skolotāju savstarpējo sadarbību, viena priekšmeta problēmu risināšanu ar cita mācību priekšmeta saturu un radošuma attīstīšanu, savienojot it kā nesavienojamus mācību priekšmetus. Nodarbības rezultātā, paši sadarbojoties, izveidojām vairākus mācību stundu modeļus. Pirmsskolas un sākumskolas skolotājas savā nodarbībā tikās ar Ikšķiles vidusskolas skolotāju Zirni. Lūk, kolēģu atziņas. •  Paldies par ierosmēm un materiāliem. •  Lai bērns uzņemtu zināšanas, jāatrisina audzināšanas problēmas un jāatbrīvo emocijas, gan sliktās, gan labās. •  Atziņa, ka sākumskolā strādā vairāk ar bērnu, bet pamatskolā svarīgs ir priekšmets. •  Jebkurā vecumā gūtā pieredze spēlēt teātri, māca uzstāties un bagātina literāro valodu, nostiprina atmiņu. •  Interesanta pieredze, kā apvienot mūsdienīgas tehnoloģijas ar literārām pasakām un dzeju.  Dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem bija iespējams tikties ar Jāni Čilipānu - skolotāju-praktiķi (māca fiziku, ķīmiju, matemātiku, informātiku), jaunā kompetenču projekta ekspertu, kurš piedalās inženierzinātņu jomas mācību standarta izstrādē u.c. Vēlreiz tika atgādināts par efektīvas mācību stundas uzbūvi, demonstrējot autora mā-cību stundas, kuras tiek rādītas Latvijas skolotāju semināros, TV pārraidēs. Skolotāji nedaudz pastrādāja grupās, diskutējot par aktuāliem pedagoģijas jautājumiem.  Nodarbības beigās Jānis iepazīstināja ar savu šā brīža aizraušanos - latviskās dzīvesziņas izpēti. Izzinot mūsu senču tradīcijas, ir vieglāk strādāt, saprast skolēnus un kolēģus, kā arī uzņemt enerģiju, kas skolotāja darbā ir ļoti nepieciešama. Sagatavoja: L. Miķelsone, V. Ķezbere, A.Milta

28.03.2017

E-PRASMJU NEDĒĻA

No 2017. gada 27. marta līdz 2. aprīlim Latvijā notiks kārtējā Eiropas e-prasmju nedēļa, ko organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM). Nedēļas mērķis ir aicināt Latvijas iedzīvotājus un uzņēmējus pilnveidot savas digitālās prasmes, kā arī izmantot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus. Kā liecina Eiropas Komisijas dati, 45% Eiropas Savienības iedzīvotāju ir nepietiekamas digitālās prasmes, bet vairāk kā trešdaļai (37%) darbinieku trūkst digitālo prasmju. Latvijā “E-prasmju nedēļa” tiek organizēta Eiropas kampaņas “European Get Online week 2017” ietvaros un notiek jau astoto reizi. Tās mērķis ir demonstrēt digitālajā laikmetā dzīvojošajai sabiedrībai e-prasmju nozīmi darbā, karjeras attīstībā un cilvēka personiskajā izaugsmē. Šogad galvenās e-prasmju nedēļas tēmas ir:-Digitālā drošība:  kā droši izmantot internetu un digitālos rīkus, pasargāt savu digitālo identitāti un datus;-E-prasmes nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai  :  Kā rosināt jauniešu izvēlēties IKT  karjeru? Kādas prasmes nepieciešamas digitālajiem darbiem? Kādas digitālās prasmes un tehnoloģijas jāzina uzņēmējiem? -ePakalpojumi:  iepazīstināšana ar jaunākajiem  ePakalpojumiem un to mobilajām lietotnēm, risinājumus;“Katru gadu Latvija ir bijusi viena no aktīvākajām E-prasmju nedēļas dalībniecēm starp visām Eiropas valstīm.  2016. gadā E-prasmju nedēļā piedalījās vairāk nekā 22 tūkstoši dalībnieku, kopumā nedēļas organizēšanā iesaistījās 103 Latvijas novadi un pilsētas, norisinājās 788 dažādi pasākumi, kā arī bija iespēja sekot pasākumiem interneta tiešraidēs. Ceram uz aktīvu partneru un visas sabiedrības līdzdalību arī šogad,” uzsver LIKTA prezidente Signe Bāliņa. „Digitālās drošības jautājumi kļūs arvien aktuālāki, jo prognozē, ka līdz 2022. gadam 80% no attīstīto valstu iedzīvotājiem pirkumus veiks internetā, bet 90% maksājumus veiks, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. Savukārt runājot par nākotnes e-prasmēm, šeit paveras plaša perspektīva. Ir drošs pamats domāt, ka 65% no iedzīvotājiem, kuri pašreiz ir pirmskolas vecumā, nākotnē strādās profesijās, kādas vēl šodien nepazīstam – tie būs dažādi speciālisti datu apstrādē, digitālās vides drošības speciālisti, mobilo lietotņu izstrādātāji, digitālā mārketinga eksperti un citi,” uzsver vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs Kaspars Gerhards. „Microsoft tic, ka jaunu e-prasmju apgūšana ikvienam paplašina karjeras iespējas un veicina personības izaugsmi. Mēs katru gadu atbalstām E-prasmju nedēļas rīkošanu Latvijā un īstenojam virkni savu aktivitāšu, lai attīstītu vajadzīgās prasmes un mazinātu digitālo plaisu sabiedrībā. Šogad nedēļas ietvaros iepazīstināsim jauniešus ar IKT nozares sniegtajām priekšrocībām un plašajām karjeras iespējām,” saka Renāte Strazdiņa, Microsoft Latvia vadītāja. “Gada nogalē LIKTA saņēma apstiprinājumu Microsoft YouthSpark projektam "Digitālās prasmes nākotnes darbam" 217 000 $ vērtībā, un e-prasmju nedēļu atklāsim ar pirmo projekta pasākumu,” piebilst Microsoft Latvia vadītāja. E-prasmju nedēļas laikā tiks organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēs sekot līdz interneta tiešraidēs, gan arī pasākumi, kas notiks visos Latvijas reģionos: skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijas, pašvaldībās un uzņēmumos. Būs iespējams pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos.E-prasmju nedēļas organizatori aicina pieteikties sadarbības partnerus dažādo izglītojošo aktivitāšu rīkošanā. Par “E-prasmju nedēļas” partneriem tiek aicinātas publiskā sektora organizācijas, ministrijas, valsts aģentūras u.c., tāpat arī IKT un citu nozaru uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas un masu mediji. “E-prasmju nedēļas” partnerus aicinām  līdz 10. februārim reģistrēties mājas lapā “www.eprasmes.lv” un aizpildīt tajā atrodamo aktivitāšu pieteikuma formu. E-prasmju nedēļu Latvijā organizē LIKTA un VARAM ar valsts un privātā sektora partneriem un novadu pašvaldībām. E-prasmju nedēļas galvenie partneri ir Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs  un “Microsoft Latvia”. Plašāka informācija:Māra Jākobsone,LIKTA viceprezidente E.: eprasmes@likta.lv T.: 67311821

27.03.2017