Jaunumi

Par kopsapulcēm un apsaimniekošanas maksu

  SIA “Brocēnu siltums” šobrīd aktīvi informē iedzīvotājus par privatizēto māju pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku valdījumā.   Dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs ne tikai par savu dzīvokli, bet arī par dzīvokļa īpašumam piederošo domājamo daļu no kopīpašuma. Kopīpašums ir vienots veselums, kurā ietilpst dzīvokļi, koplietošanas telpas, ēkas iekšējie inženiertehniskie tīkli, elektroapgādes sistēma, konstruktīvie elementi, pagrabs, jumts, pamati, dzīvojamai mājai pieguļošā teritorija. Lai dzīvojamā māja saglabātu savas funkcijas un ilgi kalpotu īpašniekiem, vizuāli labi izskatītos, tā obligāti ir jāapsaimnieko un jāpārvalda. Par dzīvojamo māju ir jārūpējas, jāuzrauga, laikus jāveic nepieciešamie remontdarbi. Šobrīd daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, uz pašvaldības pilnvarojuma pamata, apsaimnieko SIA „Brocēnu Siltums”, bet daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki māju var  apsaimniekot paši, veidojot dzīvokļu īpašnieku biedrību, vai arī dot pārvaldīšanas uzdevumu arī turpmāk veikt apsaimniekošanu un pārvaldīšanu uzņēmumam SIA „Brocēnu siltums”. Tāpat var uzticēt šo darbu veikt konkrētai pilnvarotajai personai vai arī dot pārvaldīšanas uzdevumu citam apsaimniekošanas uzņēmumam. Šis lēmums, kurš turpmāk būs mājas apsaimniekotājs ir ļoti svarīgs, tāpēc lūdzam un aicinām dzīvokļu īpašniekus piedalīties izsludinātajās kopsapulcē un aptaujās, aktīvi izlemt šo ļoti svarīgo jautājumu!   Zemāk uzskaitītas būtiskākās lietas par dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēm:  • Dzīvokļu īpašnieku lēmumi ir saistoši, ja „par” ir balsojuši vairāk nekā puse no dzīvokļu īpašniekiem, tāpēc kopsapulcē svarīgs ir katrs un ikviens dzīvokļa īpašnieks.  • Katram dzīvokļu īpašniekam ir tik balsu, cik dzīvokļu īpašumu attiecīgajā mājā viņam pieder.   • Dzīvokļa īpašnieks var pilnvarot pārstāvi dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai. Pilnvarai nav jābūt notariāli astiprinātai! Pietiek savu gribu uzrakstīt rakstiski un apliecināt to ar parakstu. Pilnvarot var jebkuru ģimenes locekli, kuram uzticaties, mājas vecāko vai kaimiņu. Pilnvaru varat uzrakstīt uz konkrēto vai vairākām citām kopsapulcēm, norādot termiņu, līdz kuram pilnvara derīga. Pilnvara obligāti būs jāiesniedz apsaimniekotāja pārstāvim. • Dzīvokļu īrniekiem nav balsstiesību.   Kopsapulcēs, kuras šobrīd rīko SIA „Brocēnu siltums” pamata jautājums ir katras  dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksa. Būtiskāko apsaimniekošanas maksas daļu veido likumā noteiktās obligātās pārvaldīšanas darbības. Tātad pats nosaukums jau dara zināmu, ka uzņēmums “Brocēnu siltums”, sastādot apsaimniekošanas izdevumu tāmes piedāvājumu, vadīsies tikai un vienīgi pēc valstī noteiktajiem un izdotajiem likumiem un normatīvajiem aktiem. Uzņēmumam obligātās darbības ir obligāti jāveic, savukārt dzīvokļu īpašniekiem šīs darbības obligāti ir jāfinansē.  Obligāto pārvaldīšanas darbību izmaksas ir atkarīgas no daudz un dažādiem aspektiem – apsaimniekojamās platības, mājai pieguļošas teritorijas uzkopjamās un pļaušanas platības, no siltumenerģijas padeves sistēmas, ūdens un kanalizācijas sistēmas uzturēšanas izmaksām, no dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšanas, no dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskā apkopes un kārtējiem remontiem, no daudz un dažādiem citiem izdevumiem, kurus ir noteicis likumdevējs, lai dzīvojamā māja saņemtu pašu nepieciešamāko uzraudzību un attiecīgi kalpotu saviem īpašniekiem.   Nākamā daļa, kas veido apsaimniekošanas maksu ir atlīdzība par mājas pārvaldīšanu. Atlīdzība par mājas pārvaldīšanu ir pārvaldīšanas pakalpojumu kopums, bez kuriem, apsaimniekojot māju, diemžēl, nevar iztikt. Atlīdzībā par mājas pārvaldīšanu ietilpst, piemēram, finanšu uzskaite, norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem, nodokļu un gada pārskatu sagatavošana, finanšu un grāmatvedības dokumentu veidošana un saglabāšana, juridiskie un lietvedības pakalpojumi, līgumu slēgšana un parādu piedziņa un daudzi citi pakalpojumi, kas jāsniedz pārvaldniekam. Bet atkal – pārvaldniekam jāsniedz šie pakalpojumi, savukārt dzīvokļu īpašniekiem šiem pakalpojumiem jānodrošina finansējums.  Gan obligātās pārvaldīšanas darbības, gan mājas pārvaldīšanas pakalpojumu izmaksas katrai mājai aprēķina dzīvojamās mājas apsaimniekotājs un visa šī aprēķinātā summa tiek izlietota tikai augstākminēto darbu veikšanai, turklāt kopš 2016.gada 1.jūlija tā tiek aplikta ar valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.    Ar nodokli netiek apliktas citas pārvaldīšanas darbības jeb uzkrājums, kura apmēru, lielumu, summu, cik maksāt, atšķirībā no divām  augstākminētajām maksām, dzīvokļu īpašnieki nosaka paši. Uzkrājumam paredzēto naudu uzņēmums glabās atsevišķā katras mājas kontā un dzīvokļu īpašnieki ar šo uzkrāto naudu varēs rīkoties pēc saviem ieskatiem. Dzīvokļu īpašnieki ar balsu vairākumu varēs norādīt, kādiem darbiem un, cik daudz, no uzkrātā tērēt. Jo lielāku summu dzīvokļu īpašnieki savas mājas uzkrājuma kontā iemaksās, jo vairāk remontdarbus mājai varēs veikt. Dzīvojamai mājai nepieciešamie remontdarbi tādi, kā ūdens un kanalizācijas sistēmas stāvvadu un cauruļvadu nomaiņa, siltumapgādes sistēmas cauruļu nomaiņa, skursteņu pārmūrēšana, ventilācijas sistēmas sakārtošana, jumta nomaiņa, koplietošanas telpu logu un durvju nomaiņa un visi citi mājai nepieciešamie remontdarbi un sētas labiekārtošanas darbi notiks tikai un vienīgi no šīs uzkrājuma kontā iemaksātās naudas. Citu pārvaldīšanas darbību jeb uzkrājuma nauda būs atbilstoša dzīvokļu īpašnieku kopības gribai un maksātspējai.    Tātad, rezumējot visu augstākminēto, dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksu veidos trīs daļas: 1. OBLIGĀTĀS PĀRVALDĪŠANAS DARBĪBAS; 2. ATLĪDZĪBA PAR MĀJAS PĀRVALDĪŠANU; 3. CITAS PĀRVALDĪŠANAS DARBĪBAS JEB UZKRĀJUMS.   Atkārtoti vēršam uzmanību, ka katrai mājai apsaimniekošanas maksa būs citādāka, atbilstoša konkrētās dzīvojamās mājas izmaksu kopsummai. Katra apsaimniekošanas maksas daļa būs atšifrēta rēķinos.   Ar apsaimniekošanas maksu dzīvokļu īpašnieki netiek sodīti. Apsaimniekošanas maksu tie apsaimniekotājam maksā, lai dzīvotu sakoptā vidē, uzturētu, saglabātu savu dzīvojamo telpu.   Un visbeidzot - lai dzīvojamās mājas pārvaldīšana būtu pēc iespējas efektīvāka, aicinām izmantot arī dzīvokļu īpašnieku kopības iekšējos resursus, proti, izvirziet savā mājā mājas pilnvaroto pārstāvi vai vecāko, kuram uzticaties un, galvenais, kuram ir interese par to, kas notiek dzīvojamā mājā, kurā dzīvo viņš pats un viņa kaimiņi, kurš, dzīvokļu īpašnieku sniegto pilnvaru ietvaros,  aktīvi uzturēs komunikāciju starp dzīvokļu īpašniekiem un mājas apsaimniekotāja pārstāvi. Praksē ir pierādījies, ka veiksmīgas mājas apsaimniekošanā un pārvaldībā ir savstarpējā atgriezeniskā saite starp dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotāju.  Galvenais atcerēties, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki paši ir savas mājas saimnieki!  Informāciju sagatavoja SIA „Brocēnu siltums”  namu pārvaldniece Dace Vītoliņa

13.03.2017

Par pašvaldību policijas iesaistīšanos putnu gripas profilaksē

Ņemot vērā situāciju, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu, t.sk. Latvijai kaimiņos esošajās, ir konstatēta augsti patogēnā putnu gripa, un ir sācies gājputnu atgriešanās periods, pastāv ļoti augsta iespējamība, ka šī slimība skars arī Latviju. Saslimšanas sekas mājputnu ganāmpulkos ir ne tikai putnu masveida nobeigšanās un inficētā ganāmpulka pilnīga iznīcināšana, bet arī mājputnu un to produktu pārvietošanas un tirdzniecības, t.sk. eksporta ierobežojumi, tādējādi apdraudot putnkopības nozares uzņēmējdarbību gan reģionos, gan valstī kopumā.Pārtikas un veterinārajam dienestam nav iespējams veikt pārbaudi katrā mājputnu turēšanas vietā. Tā kā viens no lielākajiem riskiem putnu gripas izplatībā ir mazie un vidējie mājputnu īpašnieki, kuri ne vienmēr ievēro slimības novēršanas pasākumus un ne vienmēr apzinās sekas, ko viņu nevērība var izraisīt, Pārtikas un veterinārais dienests lūdz Latvijas pašvaldības sniegt visu iespējamo atbalstu lauku iedzīvotāju informēšanā un ar pašvaldības policijas līdzdalību kontrolēt vai mājputni netiek izlaisti pagalmā vai turēti neatbilstošos āra aplokos.Saņemot informāciju vai konstatējot, ka netiek ievēroti biodrošības pasākumi, piemēram, mājputni netiek turēti telpās, aicinām izskaidrot īpašniekiem nepieciešamību ievērot mājputnu turēšanas nosacījumus, kā arī informēt par sekām to neievērošanas gadījumā. Ja īpašnieks šo informāciju neņem vērā un situāciju neuzlabo, lūdzam informēt Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālo struktūrvienību.Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” nosaka, ka putnu gripas draudu visaktuālākajā periodā - no 2017. gada2.marta līdz 2017. gada 31.maijam:- visi mājputni, neatkarīgi no to skaita un sugas jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem;- ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām;- ir aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi, kuros iesaistīti mājputni.Noteikumi nosaka arī citus biodrošības pasākumus, kas īpašniekiem jāievēro jebkurā laika periodā, lai novērstu savu mājputnu saslimšanu un tālāku slimības izplatību. PUTNU GRIPAPutnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas slimība. Galvenie vīrusa pārnesēji un izplatītāji ir savvaļas putni, īpaši ūdensputni. MĀJPUTNIMājputni var inficēties, kontaktējoties ar inficētiem putniem, uzņemot vīrusu ar barību vai ūdeni, kā arī uzturoties inficētā (aptraipītā) ārējā vidē. Vīrusu var izplatīt arī ar aptraipītu aprīkojumu, olu kastēm, transportlīdzekļiem, pakaišiem u.c.Ja kaut viens mājputns Tavā saimniecībā saslims ar putnu gripu, būs jālikvidē un jāiznīcina pilnīgi viss mājputnu ganāmpulks. Ap Tavu saimniecību 3 kilometru rādiusā tiks noteikta aizsardzības zona un 10 kilometru rādiusā - uzraudzības zona. Tas nozīmē, ka visām kaimiņu saimniecībām un uzņēmumiem, kas ietilpst šajā teritorijā, būs ierobežojumi mājputnu un no tiem iegūtu produktu tirdzniecībai un pārvietošanai.Ja Tavi mājputni (arī tad, ja tas ir tikai viens) nebūs reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā (LDC), Tu nevarēsi saņemt kompensāciju par slimības dēļ likvidēto ganāmpulku.Ja novēro, ka Tavi mājputni mazāk ēd, strauji samazinās olu dējība, tie izskatās savārguši vai pat nobeidzas, nekavējoties ziņo veterinārārstam vai tuvākajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai. BIODROŠĪBAVisu gadu, lai pasargātu mājputnus no saslimšanas ar putnu gripu, ievēro biodrošību:•  ierobežo nepiederošu personu piekļūšanu mājputnu turēšanas vietām;•  ievēro higiēnas pasākumus, veicot darba pienākumus (mazgā rokas ar ziepēm un karstu ūdeni, dezinficē apavus un rokas);•  glabā mājputnu barību un pakaišus savvaļas putniem nepieejamās vietās;•  mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizē iekštelpās vai norobežotā teritorijā, nepieļaujot savvaļas putnu piekļūšanu;•  mājputnu dzirdināšanai neizmanto virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni;• ziņo praktizējošam veterinārārstam vai PVD par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu.Laikā no 2017. gada 1. marta līdz 31. maijam:•  mājputnus turi slēgtās telpās*, novēršot to kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem;•  netirgojies ar mājputniem un inkubējamām olām;•  nepiedalies tirgos, izstādēs, skatēs un citos pasākumos ar mājputnu piedalīšanos; to norise ir aizliegta;•  nodrošini, ka darbiniekiem ir darba vai maiņas apģērbs un apavi (darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai mājputnu turēšanas vietā);Mājputnu turēšanas ierobežojumi, kā arī biodrošības pasākumi attiecas uz pilnīgi visām saimniecībām. Arī tādām, kurās tiek turēti tikai viens vai divi mājputni. Sevišķi piesardzības pasākumi jāievēro putnu novietnēs un putnu produktu ražotāju uzņēmumos.PVD aicina ziņot par gadījumiem, ja atrasti vairāki (vairāk par 3-5 putniem) vienkopus nobeigušies savvaļas putni, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju 67027402 vai arī vēršoties tuvākajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā.* Slēgta telpa - kūts vai cita veida un konstrukcijas vieglāka būve, kura ir ar vai bez pamatiem un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu (sevišķi ūdensputnu), kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Šī telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu. Tāpat slēgta telpa var būt arī tikai slēgta nojume.

09.03.2017