Jaunumi

Aktuālais projektā LLI-449 „Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/Live Lake

Brocēnu novada pašvaldība no 2021.gada 1.marta līdz 2023.gada 28.februārim kopā ar Kurzemes plānošanas reģionu kā vadošo partneri, Durbes novada pašvaldību, Aizputes novada domi, Talsu novada pašvaldību, Ventspils novada pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldi, Lietuvā Biržu reģionālā parka direkciju un Žemaitijas nacionālā parka direkciju īsteno Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas no 2014. – 2020.gadam 3.kārtas projektu Nr. LLI-449 „Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” / „Improving Governance and Management of Lakes in Kurzeme and North Lithuania” (Live Lake). Projekta kopējās izmaksas 981 750 EUR - ERAF līdzfinansējums 834 490 EUR, Brocēnu novada pašvaldības kopējais budžets 33 604 EUR. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti.  Projekts aptver 8 ezerus un dīķi Kurzemē un 3 ezerus Ziemeļlietuvā. Tā kā ezeri atšķiras pēc to tipa, izcelsmes un morfometriskajiem rādītājiem, tiem ir arī dažādas apsaimniekošanas vajadzības un problēmas. Brocēnu novadā Live Lake projekta ietvaros paredzēts Cieceres, Remtes un Brocēnu ezeriem iegādāties niedru pļaušanas aprīkojumu un veikt niedrāju apsaimniekošanu saskaņā ar Cieceres, Remtes un Brocēnu ezeru izmantošanas noteikumiem, kuri ir spēkā no 2019. gada. Cieceres ezerā tiks uzstādīts navigācijas aprīkojums – informācijas stendi, bojas un navigācijas zīmes. Pārrobežu sadarbība dabas resursu apsaimniekošanā nodrošinās informācijas un pieredzes apmaiņu, kā arī vienotu platformu izglītojošām un informējošām aktivitātēm. 2021.gada 12.maijā Brocēnu novada pašvaldība ir veikusi  tirgus izpēti “Niedru pļāvēja ar aprīkojumu iegāde Brocēnu novada pašvaldības vajadzībām”. Pēc pārvietojamā komplekta niedru pļaušanai un savākšanai (laiva ar motoru un airiem, laivas piekabe, niedru pļāvējs un grābeklis niedru savākšanai) piegādes un nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas tiks uzsākta niedru pļaušana Cieceres, Remtes un Brocēnu ezeros. Pārrobežu sadarbība dabas resursu apsaimniekošanā nodrošinās informācijas un pieredzes apmaiņu, kā arī vienotu platformu izglītojošām un informējošām aktivitātēm. Projekta rezultātā uzlabosies ezeru apsaimniekošana un pārvaldība, tiks uzturēta zaļā infrastruktūra un iegādāts aprīkojums. Izglītojošajās aktivitātēs tiks izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas, tādējādi radot jaunajai paaudzei interesi par ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un videi draudzīgu dzīvesveidu. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Brocēnu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. Saite uz programmas vietni: www.latlit.eu Saite uz oficiālo ES vietni: www.europa.eu Informāciju sagatavoja: Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja Solvita Upmane e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv

14.05.2021