Izglītības iestādes

Remtes pamatskola

Pievienots: 06.12.2016

Direktors: Sanija Jasute
Adrese: Remte, Remtes pag., Brocēnu novads, LV 3801
Tel.,fakss: mob. 29584849
                 fakss. 63846898
e-pasts: remte.skola@broceni.lv
Mājas lapa: http://remtespamatskola.lv/

Initiates file downloadRemtes pamatskolas pašvērtējuma ziņojuma aktualizācija uz 2020. gada 1.septembri (.pdf)

Remtes pamatskola īsteno 4 licencētās izglītības programmas: 

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
 • Pamatizglītības programma (kods: 21011111)
 • Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena (dabaszinības) programma (kods 21014111);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);

Skolas īpašie piedāvājumi: 

 • Esam Eko skola, tāpēc mācību un audzināšanas darbs saskaņots ar Eko skolas gada tēmu un uzdevumiem. Eko skolas izvirzīto uzdevumu rezultātā izglītojamie iesaistās ļoti daudz dažādos konkursos valsts mērogā, starptautiskos projektos;
 • Skolvadības sistēma e –klase no 2005. gada;
 • Modernās tehnoloģijas mācību procesā;
 • Pētniecisko darbu izstrāde no 1999. gada;
 • Moderni iekārtota datorklase;
 • Moderni iekārtota bibliotēka un lasītava;
 • Plašs interešu pulciņu piedāvājums;
 • Labi sasniegumi sportā;
 • Sasniegumi novadu un starpnovadu olimpiādēs;
 • Eko skola un veselību veicinoša skola;
 • Mācību un audzināšanas darbs saskaņots ar Eko skolas tēmu un uzdevumiem;
 • Atbalsta personāls (sociālais pedagogs, psihologs, logopēds);
 • Izglītojamo iesaistīšanās dažādu konkursu, projektu izstrādēs;
 • Muzejs ar plašu eksponātu klāstu;
 • Kopīgi pasākumi ģimenēm, regulāras atvērto durvju dienas;
 • Bezmaksas transports uz skolu, mājām, Brocēnu sporta skolu, slidošanu;
 • Sadraudzības partneri Vācijā – Švainfurtes Montesori skola;
 • Mācību ekskursijas tuvas un tālas ( Latvija, Lietuva, Igaunija, Ungārija, Šveice, Vācija, Čehija, Slovākija). 

Skolas vērtības: 

 • Kultūrvēsturiskais mantojums ar skaistu un sakoptu apkārtni;
 • Skolas un ģimenes sadarbība;
 • Kvalitatīvs pedagogu sastāvs;
 • Izglītojamo konkurētspēja Latvijas vidējās mācību iestādēs. 

Skola piedāvā sekojošas interešu izglītības programmas:  

 • Kultūrizglītības programma:
 • Sarīkojumu dejas iesācējiem;
 • Sarīkojumu dejas 1.-4. kl.;
 • Vokālais ansamblis 1.-4.kl.;
 • Vokālais ansamblis 5.-9.kl.;
 • Teātra pulciņš;
 • Profesionālās karjeras attīstība;
 • Novadpētniecība.  

Sabiedriskās organizācijas programma:

 • Vides klubiņš „Pēdiņas”;
 • Mazpulks.

Sporta izglītības programma: