Izglītības iestādes

Gaiķu pamatskola

Pievienots: 06.12.2016

Direktore:Dzintra Bērtulsone
Adrese: Gaiķu pagasts, Brocēnu novads, LV-3873
Telefons: 29252675
e-pasts: gaiki.skola@broceni.lv
Mājas lapa: Opens external link in new windowwww.gaikuskola.lv

Īsteno:

 • Pamatizglītības programma (kods: 21011111)
 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods: 01011111)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

Initiates file downloadGaiķu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2020. gadā (.pdf)

Skolas īpašie piedāvājumi:

 • zaļā zona, sporta, atpūtas un rotaļu laukums;
 • stomatologa pieejamība;
 • interešu izglītības pulciņi- ansamblis 1.-5.klases skolēniem, tautiskās dejas 5.-9.klases izglītojamajiem, sporta pulciņš, ritmikas pulciņš 1.- 4.klases skolēniem;
 • profesionāli pedagogi un tehniskie darbinieki;
 • pagarinātās grupas nodarbības sākumskolas skolēniem;
 • veselīga izglītojamo ēdināšana;
 • piedalīšanās programmā ,,Skolas auglis”;
 • vienota izglītojamo dienasgrāmata;
 • APU-atbalsts pozitīvai uzvedībai, daudzveidīgi pasākumi;
 • svētbrīdis pirmdienas rītos;
 • radoša skolas padome;
 • ,,Censonības balva ”izglītojamajiem;
 • olimpiāžu, konkursu dalībnieku un izglītojamo ar augstiem mācību sasniegumiem apbalvošana  mācību gada beigās;
 • direktores balva izglītojamajiem  par teicamām un izcilām sekmēm;
 • aktīva  sadarbība ar visām novada  skolām;
 •  plašs skolas un pagasta vēstures muzejs;
 • skolas iesaistīšanās  projektos.

Initiates file downloadGaiķu pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādis

Initiates file download"Kārtība, kādā Gaiķu pamatskolā notiek mācību procesa organizēšana klātienē, veicot piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas ierobežošanai"