Vispārīgā informācija

BROCĒNU NOVADA BĀRIŅTIESA ir Brocēnu novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šajā likumā noteiktos uzdevumus Brocēnu novada administratīvajā teritorijā.

BĀRIŅTIESA  savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem (Konvencijām, kurām ir pievienojusies Latvijas Republika, Starpvalstu līgumiem, kas ratificēti Saeimā, Latvijas Republikas Civillikumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Bāriņtiesu likumu, Bāriņtiesas darbības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem) un publisko tiesību principiem.

BĀRIŅTIESAS MĒRĶIS ir nodrošināt bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 17.pantu, kurš nosaka Bāriņtiesas vispārīgos pienākumus, bāriņtiesa:

 1. aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 2. izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 3. piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
  3.1 sniedz tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu, pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu (piemēram, dokumentus par personas viedokli attiecībā uz rīcībspējas ierobežošanu, par dzīves apstākļu pārbaudi, par citu personu viedokli, par ziņām no sociālā dienesta, ārstējošā ārsta, ārstniecības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, par kredītiestādē veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem);
 4. sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību;
 5. informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 6. neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai aizgādnībā esošajai personai;
 7. sniedz palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
  7.1 uzklausa aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses;
 8. Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;
 9. informē vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par iespējamo apdraudējumu bērnam un par personas sodāmības faktu šā likuma 44.1 pantā noteiktajos gadījumos, kā arī informē pašvaldības sociālo dienestu par vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm vai viesģimenēm, kuras ir informētas šā likuma 44.1 pantā noteiktajā kārtībā;
 10. pārstāv audžuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības.

 

Bāriņtiesas tiesības

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 16.pantu, kurš nosaka Bāriņtiesas tiesības, bāriņtiesai ir šādas tiesības:

 1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;
 2. pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas — mantojuma atstājēja — kontu atlikumiem, lai sastādītu mantu sarakstu (mantojuma inventāra sarakstu), kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai aizgādnībā esošās personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai aizgādnībā esošās personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas;
 3. veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;
 4. uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai aizgādnībā esošās personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
 5. iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai aizgādnībā esošās personas interesēs, izņemot pieteikumus par rīcībspējas ierobežošanu un pārskatīšanu un pagaidu aizgādnības nodibināšanu, kā arī prasības pieteikumus par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu;
 6. veikt pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu bez citu personu klātbūtnes;
 7. lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;
 8. pārbaudīt bērna vai aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus.

Bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktajos gadījumos, Brocēnu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem, par kuriem valsts nodevas ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē valsts nodevas pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 79.pantu.

Initiates file downloadBrocēnu novada bāriņtiesas nolikums.

Initiates file downloadBāriņtiesas pārskats par darbu 2017. gadā (.docx).

Initiates file downloadBāriņtiesas pārskats par darbu 2018. gadā (.docx).

Initiates file downloadBāriņtiesas pārskats par darbu 2019. gadā (.docx).

Initiates file downloadBāriņtiesas pārskats par darbu 2020. gadā (.docx).

Brocēnu novada bāriņtiesas pakalpojumi:

Opens internal link in current windowPakalpojumi

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 79. panta, bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

Nr.Notariālās darbībasEUR
1.Darījuma akta projekta sagatavošana11,38
2.Darījuma apliecināšana7,11
3.Testamenta sastādīšana vai atsaukšana18,50
4.Testamenta pieņemšana glabāšanā34,15
5.Pilnvaras sagatavošana4,27
6.Pilnvaras apliecināšana2,85
7.Paraksta apliecināšana2,85
8.Apliecinājumu un citu reģistra izraksta sastādīšana un izsniegšana (par katru lappusi)1,42
9.Noraksta vai izraksta sastādīšana (par katru lappusi)1,42
10.Noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana (par katru lappusi)0,43
11.Paziņojuma izsniegšana4,27
12.Apliecības izsniegšana par izsniegto paziņojumu4,27
13.Nostiprinājuma lūguma sastādīšana7,11
14.Paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma4,27
15.Mantojuma saraksta sastādīšana48,38
16.Cita veida dokumentu sastādīšana (par katru lappusi)4,27

 • Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā.

• Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus.

• Par mantojuma sastādīšanu, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā, piemērojams valsts nodevas atvieglojums ne mazāk kā 50% apmērā.